(1)
Grigorchuk, G. V.; OliinykŠ. P. THE AERODINAMIC CHARACTERISTICS OF THE BLADES OF THE DRYING UNIT AND ITS TECHNOLOGICAL FANS ASSESSING SYSTEM DEVELOPMENT. mpky 2018, 82-91.