Grigorchuk, G. V., & OliinykŠ. P. (2018). THE AERODINAMIC CHARACTERISTICS OF THE BLADES OF THE DRYING UNIT AND ITS TECHNOLOGICAL FANS ASSESSING SYSTEM DEVELOPMENT. METHODS AND DEVICES OF QUALITY CONTROL, (2(41), 82-91. https://doi.org/10.31471/1993-9981-2018-2(41)-82-91